Behandling av personuppgifter

Här ger vi information om hur Örebro bibliotek behandlar personuppgifter.

Örebro bibliotek hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e GDPR, med hänvisning till 14 kap. 2 § regeringsformen (1974:52) samt 9 § bibliotekslagen (2013:801).

De personuppgifter som vi behandlar är till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla de tjänster som ligger inom folkbibliotekens åtaganden. Till exempel utlån av media, användning av bibliotekets digitala tjänster samt bokning av datorer. Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna kontakta dig om dina lån, reservationer och eventuella kravärenden.

Dina personuppgifter sparas så länge du nyttjar bibliotekets tjänster. Uppgifter om låntagare som inte är aktiva sparas högst tre år. Lånekortsansökningar som görs via vår hemsida sparas i 7 dagar och raderas sedan om inte personen har hämtat sitt lånekort innan dess.

Uppgifterna behandlas av bibliotekets personal. Även kommunens IT-avdelning, bibliotekspersonal på kommunala gymnasieskolor, personal på Tegelbrukets bibliotek samt systemleverantören har tillgång till uppgifterna.

Lån, reservationer och användande av bibliotekets datorer omfattas av Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och lämnas därför inte ut till någon utomstående person. Uppgifter om lån raderas vid återlämnande och när eventuella skulder för lånet är betalda.

De personuppgifter du lämnar till oss är en allmän handling. Uppgifter som är offentliga kan på begäran lämnas ut efter en sekretessprövning.

Mer information om hur Örebro kommun behandlar dina personuppgifter hittar du här.