Behandling av personuppgifter

Här ger vi information om hur Örebro bibliotek behandlar personuppgifter.

Örebro bibliotek hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e GDPR, med hänvisning till 14 kap. 2 § regeringsformen (1974:52) samt 9 § bibliotekslagen (2013:801).

De personuppgifter som vi behandlar är till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla de tjänster som ligger inom folkbibliotekens åtaganden. Till exempel utlån av media, användning av bibliotekets digitala tjänster samt bokning av datorer. Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna kontakta dig om dina lån, reservationer och eventuella kravärenden.

Dina personuppgifter sparas så länge du nyttjar bibliotekets tjänster. Uppgifter om låntagare som inte är aktiva sparas högst tre år. Lånekortsansökningar som görs via vår hemsida sparas i 7 dagar och raderas sedan om inte personen har hämtat sitt lånekort innan dess.

Uppgifterna behandlas av bibliotekets personal. Även kommunens IT-avdelning, bibliotekspersonal på kommunala gymnasieskolor, personal på Tegelbrukets bibliotek samt systemleverantören har tillgång till uppgifterna.

Lån, reservationer och användande av bibliotekets datorer omfattas av Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och lämnas därför inte ut till någon utomstående person. Uppgifter om lån raderas vid återlämnande och när eventuella skulder för lånet är betalda.

De personuppgifter du lämnar till oss är en allmän handling. Uppgifter som är offentliga kan på begäran lämnas ut efter en sekretessprövning.

Dina rättigheter

Som registrerad låntagare har du följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR):

  • Rätten till information

Enligt artikel 15 har du rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig och på vilket sätt uppgifterna behandlas, i ett så kallat registerutdrag.

  • Rätten till rättelse eller radering

Du har rätt att begära att uppgifter som du anser är felaktiga eller ofullständiga rättas eller kompletteras enligt artikel 16. Enligt artikel 17 har du i vissa fall även rätt att begära att en personuppgift som behandlas raderas. Rätten till radering gäller dock inte personuppgifter som behöver behandlas på grund av en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Rätten till radering gäller inte heller när personuppgifter behandlas för arkivändamål.

  • Rätten till begränsning av behandling

I vissa fall och under vissa förutsättningar har du möjlighet att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas enligt artikel 18. Med begränsning avses att uppgifterna markeras så att dessa endast får behandlas för avgränsade syften. Du kan t.ex. begära begränsning om dina uppgifter är felaktiga. I sådant fall kan du begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under tiden som uppgifterna utreds, tills dessa har rättats.

  • Rätten till dataportabilitet

Enligt artikel 20 har du i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter elektroniskt för att kunna använda personuppgifterna på annat håll, t.ex. i en annan social medietjänst. Rätten gäller endast sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

  • Rätten att göra invändningar

När kommunen behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna genomföra andra uppgifter av allmänt intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Den som är personuppgiftsansvarig måste då kunna visa att det finns tvingande berättigade skäl till att fortsätta personuppgiftsbehandlingen. Om inte, måste myndigheten upphöra med behandlingen. Denna rättighet framgår av artikel 21.

  • Så utövar du dina rättigheter 

Om du vill begära registerutdrag, invända mot en personuppgiftsbehandling eller begära rättelse, radering, eller begränsning av en personuppgift kan du vända dig till kommunens Servicecenter. Du kan nå kommunens Servicecenter på telefon 019-21 10 00, via e-postadressen servicecenter@orebro.se eller via vanlig post till Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro.

Personuppgiftsansvarig: Kulturnämnden
E-post: kulturnamnden@orebro.se
Telefon (servicecenter): 019-21 10 00

Dataskyddsombud
E-postadress:  dataskyddsombud@orebro.se
Post: Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter hittar du här.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.